در آبفای جنوب شرقی برگزارشد

 اولین جلسه هم اندیشی مدیران دفتر بهره وری منابع انسانی آبفای استان تهران

جلسه هم اندیشی مدیران دفتر بهره وری منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای اولین بار در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت ضمن خیر مقدم و بیان اهمیت نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه ، نقش اساسی و تاثیرگذار مدیران منابع انسانی را در ایفای وظیفه ساماندهی و حفظ و بکارگیری نیروی انسانی در راستای اهداف شرکت  یاد آور شدند.

فخاری همچنین مباحثی از جمله تحکیم بنیان خانواده، بهداشت روانی و اعتیاد را موضوعاتی عنوان کردند که ضرورت دارد در برنامه ریزی آموزشی مدنظر مدیران قرار گیرد.

در ادامه امینیان مدیر دفتر بهره وری منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران بامثبت ارزیابی کردن اینگونه جلسات ، نقش مدیران منابع انسانی را خصوصاً در ایجاد ساختار مناسب و بهره گیری از منابع انسانی بسیار مهم خواندند .

 در پایان جلسه نیز تبادل نظردرخصوص موضوعات جاری از جمله تغییر ساختار سازمانی شرکت بارویکرد در ناحیه و شهر محوری و روند معادل سازی دوره های آموزشی صورت گرفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید