مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی خبر داد

صدکیلومتر لوله گذاری در شهرهای تحت پوشش انجام شد

در محدوده شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان  تهران طی یازده ماه سال جاری عملیات آبرسانی صد کیلومتر لوله گذاری به پایان رسید.

مدیرعامل آبفای جنوب شرقی دراین خصوص اظهار داشت:با هدف ارتقاء کیفیت خدمات آبرسانی به شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران وبه منظور از مدار خارج نمودن شبکه های قدیمی وفرسوده و جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی در شبکه توزیع آب شهری 54کیلومترلوله گذاری جهت اصلاح شبکه آبرسانی در شهرهای زیر مجموعه شرکت انجام شد.

مهندس منصورجنتی درادامه با اشاره به توسعه فضای ساخت و ساز شهری درمناطق جنوب شرق استان تهران،افزود: با عنایت به روند روبه رشد جمعیت در شهرهای ورامین،قرچک،پیشوا وپاکدشت وبه تبع آن با ایجاد شهرک های جدید،تقاضا برای آب آشامیدنی افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل آبفای جنوب شرقی با بیان این که همزمان با رشد جمعیت، ساخت شهرک های مسکونی جدید و توسعه فضای شهری،شبکه آبرسانی نیز بایست توسعه پیدا نماید تا بتوان به ساکنان ومشترکان خدمات رسانی نمود. و در همین راستا طی یازده ماه گذشته سال جاری 44کیلومتر لوله گذاری جهت توسعه شبکه آبرسانی انجام شده است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید