حفر 14حلقه چاه آب شرب از ابتدا تا بهمن ماه سال جاری درآبفای جنوب شرقی

در محدوده شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران 14حلقه چاه آب آشامیدنی  طی 10ماه گذشته سال جاری حفر و راه اندازی گردیدند.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با توجه به روند روبه رشد جمعیت و افزایش تقاضای مصرف آب در مناطق جنوب شرق استان تهران، افزایش تولید آب آشامیدنی ، لزوم آینده نگری در تامین این مایه حیاتی برای مردم شریف منطقه وتحویل گیری تعدادی از شهرهای جدید،  14حلقه چاه آب شرب در شهرهای تحت پوشش خدماتی وآبرسانی این شرکت حفر گشته است.

مهندس منصور جنتی در ادامه توضیح داد:حفر،تجهیز و راه اندازی چاه آب آشامیدنی همواره جزء برنامه های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی است چرا که ازیک سو پدیده رانش زمین در منطقه سبب کج شدن جدار بعضی از چاهها گشته و ازسوی دیگر کاهش کیفیت و سطح آبدهی تعدادی از آنها،حفر و جایگزینی چاه های با کیفیت مناسب اجتناب ناپذیر است.

مدیر عامل آبفای جنوب شرقی در خصوص مشخصات فنی چاه های حفرشده گفت:به دلیل جنس زمین اکثر این چاهها به روش دورانی حفرگردیده واز دبی  مناسبی برخوردار می باشند.

/ 0 نظر / 3 بازدید