در محدوده آبفای جنوب شرقی

شبکه جمع آوری فاضلاب در دو مجتمع مسکونی مهر امام رضا اجرا شد

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب در دو مجتمع  مسکونی مهر 12هزار واحدی شهرستان پاکدشت و 1232واحدی شهرستان پیشوا به پایان رسید.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران اظهارداشت:با عنایت به این که اجرای طرح جمع آوری و دفع فاضلاب به شیوه صنعتی و بهداشتی نقش بسزایی در جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و سفره های آبی زیرزمینی دارد.اجرای طرح شبکه گذاری فاضلابی در شهرهای جنوب شرق استان تهران در حال اجرا می باشد.

سهراب عامری درادامه افزود:درراستای خدمات رسانی به ساکنین مجتمع مسکونی مهر تحت پوشش شرکت ضمن اینکه عملیات آبرسانی به آنها از سرعت و جدیت خوبی انجام می شود. اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب این مناطق دردستورکاری قرار گرفته ودر حال حاضر در دو مجتمع مسکونی مهر پاکدشت و پیشوا اجرا گردیده است.

وی همچنین اظهار داشت:شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر پاکدشت با اجرای 17کیلومتر لوله گذاری و در مسکن مهر پیشوا با 5 کیلومتر لوله گذاری انجام شد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید