با هدف تامین کسری منابع آب خاتون آباد

1300 متر خط انتقال ششصد چدن داکتیل اجرا شد

شهر خاتون آباد به عنوان یکی از زون های فشاری شهر پاکدشت  به مخزن جدید الحداث 15هزار متر مکعبی حصار امیر متصل شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب  جنوب شرقی استان تهران در این خصوص گفت: به منظور افزایش کمی آب شهرخاتون آباد طی چند عملیات لوله گذاری 1300متر خط انتقال آب به قطر 600 میلیمتر اجرا شد تا این شهر به عنوان یکی از زون های فشاری شهر پاکدشت به مخزن پانزده هزار متر مکعبی حصار امیر اتصال پیدا نماید.

سهراب عامری  درادامه افزود: با اجرای طرح مذکور در ساعات کمبود مصرف آب تولیدی از چاههای منطقه خاتون آباد از طریق این خط انتقال به مخزن حصار امیر منتقل گردیده ودر ساعات پیک مصرف با استفاده از برگشت جریان  کسری آب خاتون آب تامین می شود.

وی خاطرنشان ساخت:در آینده نزدیک ایستگاه پمپاژ مستقل جهت انتقال آب چاههای خاتون آباد به مخزن 15000متر مکعبی احداث خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید