مدیرعامل آبفای جنوب شرقی خبر داد

حفر7حلقه چاه آب شرب در شهرهای تحت پوشش

با گذشت هشت ماه از سال جاری 7حلقه چاه آب آشامیدنی درشهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران حفرگردید.

مهندس منصورجنتی با اعلام خبرفوق،اظهار داشت:به منظور تامین آب شرب مورد نیاز مردم شریف جنوب شرق استان تهران،پاسخگویی به نیاز روز افزون مشترکین به این مایه حیاتی و باهدف افزایش تولید آب ،حفاری هفت حلقه چاه از ابتدای سال جاری تاکنون در مناطق زیر مجموعه شرکت انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی در ادامه ضمن اشاره به این که میزان آبدهی این چاهها مطلوب می باشد،افزود: این چاهها به شیوه دورانی حفر گردیده و از مجموع هفت حلقه چاه حفر شده شش حلقه تجهیز و راه اندازی شدند.

/ 0 نظر / 3 بازدید